Как снизить аутоиммунные антитела

Как снизить аутоиммунные антитела

Резюме

В зонах с выраженным дефицитом селена отмечается более высокая заболеваемость тиреоидитом, что обусловлено снижением активности селензависимой глутатионпероксидазы в клетках щитовидной железы. Селензависимые ферменты также связаны с функцией иммунной системы. Даже мягкий дефицит селена может способствовать развитию и поддержанию аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Мы провели слепое плацебо-контролируемое проспективное исследование с участием пациентов женского пола (n = 70, средний возраст 47,5 ± 0,7 года) с аутоиммунным тиреоидитом, у которых уровень антител к тиреоидной пероксидазе (TPOAb) и/или Тg-антител (TgAb) превышал 350 МЕ/мл.
Первичной конечной точкой исследования было изменение уровня TPOAb. Вторичные конечные точки включали изменения уровня TgAb, тиреотропного гормона (ТТГ) и свободных гормонов щитовидной железы, ультразвуковой картины и качества жизни. Пациенты были случайным образом распределены на 2 соответствующие по возрасту и уровню антител (TPOAb) группы; 36 пациентов в течение 3 месяцев получали 200 μг (2,53 μмоль) селенита натрия per os в день и 34 — плацебо. Все пациенты принимали заместительную терапию L-тироксином с целью поддержания уровня ТТГ в пределах нормы. TPOAb, TgAb, ТТГ и свободные гормоны щитовидной железы определяли с помощью коммерческих наборов. Эхогенность щитовидной железы определяли посредством проведения сонографии высокого разрешения. В группе пациентов, принимавших селен, средняя концентрация TPOAb значительно уменьшилась — до 63,6 % (P = 0,013) против 88 % (Р = 0,95) в группе плацебо. Анализ подгрупп пациентов, у которых уровень TPOAb превышал 1200 МЕ/мл, свидетельствовал в среднем о 40% снижении этого показателя у лиц, принимавших селен, по сравнению с 10% повышением в группе плацебо. В начале исследования в группе плацебо концентрации TgAb были ниже и в последующем значительно снижались (P = 0,018), но в группе селена показатели были неизменными. У 9 пациентов, получавших селен, содержание антител полностью нормализовалось по сравнению с 2 пациентами в группе плацебо (тест χ2, P = 0,01). По данным сонографии щитовидной железы отмечали нормализацию эхогенности у этих пациентов. Средние значения ТТГ, свободного Т4 и Т3 были неизменными в обеих группах.
Мы пришли к выводу, что прием селена может приводить к регрессу воспалительного процесса у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, в особенности у лиц с высокой активностью последнего. Вопрос о том, является ли этот эффект специфичным для аутоиммунного тиреоидита или также имеет место при других аутоиммунных эндокринных заболеваниях, еще предстоит уточнить.

У зонах з вираженим дефіцитом селену відзначається більш висока захворюваність на тиреоїдит, що обумовлено зниженням активності селензалежної глутатіонпероксидази в клітинах щитоподібної залози. Селензалежні ферменти також пов’язані з функцією імунної системи. Навіть м’який дефіцит селену може сприяти розвитку й підтримці автоімунних захворювань щитоподібної залози. Ми провели сліпе плацебо-контрольоване проспективне дослі-дження за участю пацієнтів жіночої статі (n = 70, середній вік 47,5 ± 0,7 року) з автоімунним тиреоїдитом, у яких рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази (TPOAb) і/або Тg-антитіл (TgAb) перевищував 350 МО/моль. Первинною кінцевою точкою дослідження була зміна рівня TPOAb. Вторинні кінцеві точки включали зміни рівня TgAb, тиреотропного гормону (ТТГ) і вільних гормонів щитоподібної залози, ультра-звукової картини і якості життя. Пацієнти були випадковим чином розподілені на 2 відповідні за віком і рівнем антитіл (TPOAb) групи; 36 пацієнтів протягом 3 місяців одержували 200 μг (2,53 μмоль) селеніту натрію per os на день і 34 — плацебо. Усі пацієнти приймали замісну терапію L-тироксином із метою підтримки рівня ТТГ у межах норми. TPOAb, TgAb, ТТГ і вільні гормони щитоподібної залози визначали за допомогою комерційних наборів. Эхогенність щитоподібної залози визначали за допомогою проведення сонографії високої роздільної здатності. У групі пацієнтів, які приймали селен, середня концентрація TPOAb значно зменшилася — до 63,6 % (P = 0,013) проти 88 % (Р = 0,95) у групі плацебо. Аналіз підгруп пацієнтів, у яких рівень TPOAb перевищував 1200 МО/моль, свідчив у середньому про 40% зниження цього показника в осіб, які приймали селен, порівняно з 10% підвищенням у групі плацебо. На початку дослідження в групі плацебо концентрації TgAb були нижчими й надалі значно знижувалися (P = 0,018), але в групі селену показники були незмінними. У 9 пацієнтів, які одержували селен, вміст антитіл повністю нормалізувався порівняно з 2 пацієнтами в групі плацебо (тест χ2, P = 0,01). За даними сонографії щитоподібної залози відзначали нормалізацію ехогенності в цих пацієнтів. Середні значення ТТГ, вільного Т4 і Т3 були незмінними в обох групах.
Ми дійшли висновку, що прийом селену може приводити до регресу запального процесу в пацієнтів з автоімунним тиреоїдитом, особливо в осіб з високою активністю останнього. Питання про те, чи є цей ефект специфічним для автоімунного тиреоїдиту або також має місце при інших автоімунних ендокринних захворюваннях, ще треба уточнити.

In areas with severe selenium deficiency there is a higher incidence of thyroiditis due to a decreased activity of selenium-dependent glutathione peroxidase activity within thyroid cells. Selenium-dependent enzymes also have several modifying effects on the immune system. Therefore, even mild selenium deficiency may contribute to the development and maintenance of autoimmune thyroid diseases. We performed a blinded, placebo-controlled, prospective study in female patients (n = 70; mean age, 47.5 ± 0.7 yr) with autoimmune thyroiditis and thyroid peroxidase antibodies (TPOAb) and/or Tg antibodies (TgAb) above 350 IU/ml. The primary end point of the study was the change in TPOAb concentrations. Secondary end points were changes in TgAb, TSH, and free thyroid hormone levels as well as ultrasound pattern of the thyroid and quality of life estimation. Patients were randomized into 2 age- and antibody (TPOAb)-matched groups; 36 patients received 200 μg (2.53 μmol) sodium selenite/d, orally, for 3 months, and 34 patients received placebo. All patients were substituted with L-T4 to maintain TSH within the normal range. TPOAb, TgAb, TSH, and free thyroid hormones were determined by commercial assays. The echogenicity of the thyroid was monitored with high resolution ultrasound. The mean TPOAb concentration decreased significantly to 63.6 % (P = 0.013) in the selenium group vs. 88 % (P = 0.95) in the placebo group. A subgroup analysis of those patients with TPOAb greater than 1200 IU/ml revealed a mean 40% reduction in the selenium-treated patients compared with a 10% increase in TPOAb in the placebo group. TgAb concentrations were lower in the placebo group at the beginning of the study and significantly further decreased (P = 0.018), but were unchanged in the selenium group. Nine patients in the selenium-treated group had completely normalized antibody concentrations, in contrast to two patients in the placebo group (by χ2 test, P = 0.01). Ultrasound of the thyroid showed normalized echogenicity in these patients. The mean TSH, free T4, and free T3 levels were unchanged in both groups.
We conclude that selenium substitution may improve the inflammatory activity in patients with autoimmune thyroiditis, especially in those with high activity. Whether this effect is specific for autoimmune thyroiditis or may also be effective in other endocrine autoimmune diseases has yet to be investigated.

Хронический аутоиммунный тиреоидит с эу- или гипотиреозом является распространенным состоянием, которым страдает более 10 % женщин и 2 % мужчин. Было предложено несколько гипотез, объясняющих патогенез этого заболевания. Существуют генетические предпосылки к развитию заболевания: так, пациенты с HLA DR3 и DR5 и полиморфизмом промоутера цитотоксических Т-лейкоцитов А4 более восприимчивы к развитию аутоиммунного тиреоидита по сравнению с «нормальной» популяцией. Известны также средовые факторы, такие как потребление йода, иммунотерапевтических средств или вирусные инфекции, которые могут инициировать заболевание.

В зонах с комбинированным дефицитом селена и йода монотерапия йодом приводит к развитию микседематозного кретинизма, который включает не только фетальный гипотиреоз, но и персистирующий гипотиреоз в раннем возрасте. Щитовидная железа этих пациентов маленькая и плотная, что свидетельствует о фиброзной дегенерации, связанной с повреждением тироцитов. Причины последнего изучали в экспериментальных исследованиях на животных. При тяжелом дефиците селена активность селензависимой глутатионпероксидазы (GPx) снижается и, следовательно, процессы расщепления перекисей в клетках щитовидной железы угнетаются. Таким образом, тяжелая нутритивная недостаточность селена приводит к интенсификации некроза тироцитов и инвазии макрофагов. Остается неизвестным, приводит ли это к повышению частоты аутоиммунного тиреоидита. Можно полагать, что повреждение тироцитов инициирует или поддерживает аутоиммунный тиреоидит, в особенности у пациентов, склонных к развитию аутоиммунных заболеваний.

Более того, селен оказывает весомое влияние на иммунные функции. Дефицит селена сопровождается снижением иммунной компетентности. Могут иметь место нарушения как клеточного иммунитета, так и функции В-клеточных элементов. Это может быть связано с тем, что селензависимые ферменты, GPx и тиоредоксинредуктаза (TxR) обладают антиоксидантными свойствами; они снижают продукцию свободных радикалов, перекиси водорода и пероксидов жиров и фосфолипидов. В условиях дефицита селена концентрация промежуточных гидропероксидных продуктов метаболических циклов циклооксигеназы и липоксигеназы снижается, что приводит к уменьшению образования провоспалительных простагландинов и лейкотриенов. Кроме того, GPx и TxR регулируют респираторный всплеск и угнетают образование супероксидов. Возможный терапевтический эффект селена уже был продемонстрирован в двойном слепом рандомизированном исследовании с участием пациентов с ревматоидным артритом, в котором прием селена в дозе 200 μг в течение 3 месяцев приводил к значимому снижению выраженности боли и патологических изменений суставов. Также сообщали о повышении выживаемости пациентов с геморрагическим панкреатитом и тяжелым сепсисом на фоне приема селена в дозе 500–1000 μг, что, возможно, связано с противовоспалительным эффектом селена в таких дозах.

Три известные дейодиназы также являются селензависимыми ферментами. Их активность, в отличие от GPx, только уменьшается на фоне тяжелого дефицита селена. Вследствие этого концентрация Т4 в плазме растет, и прием селена приводит к снижению уровня Т4 и повышению — Т3.

В Германии, как и в большинстве стран Европы, отмечают умеренный дефицит йода и селена. Так как дефицит селена может оказывать влияние как на иммунный ответ, так и на пероксидацию компонентов тироцитов, представляется резонным изучение вопроса о том, влияет ли прием селена на естественное течение хронического аутоиммунного тиреоидита. Было проведено одно маленькое пилотное исследование, в котором показали существенное снижение концентрации TPOAb и антител к рецепторам TSH у пациентов с лимфоцитарным аутоиммунным тиреоидитом. В свете этих данных мы провели слепое плацебо-контролируемое исследование среди пациентов с хроническим аутоиммунным тиреоидитом, с тем чтобы понять, влияет ли прием селенита натрия в дозе 200 μг (2,53 μмоль) на плазменный уровень TPOAb, свободных тиреоидных гормонов и сонографическую картину щитовидной железы у пациентов с явным аутоиммунным тиреоидитом.

Пациенты и методы

Отбор пациентов и лечение. В нашей амбулаторной клинике были отобраны пациенты с известным аутоиммунным тиреоидитом и повышенным уровнем TPOAb и/или TgAb более 350 ЕД/мл, после чего было получено их информированное согласие на участие в исследовании. Диагноз устанавливали, основываясь на повышении TPOAb, TgAb и базального ТТГ на фоне типичной гипоэхогенности щитовидной железы при сонографии с высоким разрешением. Из 92 отобранных пациентов 71 согласился принять участие в исследовании. Они затем были случайным образом распределены на 2 группы в соответствии с начальным уровнем TPOAb, возрастом и предполагаемой длительностью заболевания. Все пациенты получали заместительную терапию L-тироксином в дозе, необходимой для поддержания нормального ТТГ. Пациенты получали либо 200 μг селенита натрия в день, либо плацебо в течение 90 дней. Пациентов просили принимать препарат, запивая водой, за 2 часа до или после приема пищи. Они не получали каких-либо иных препаратов, как, например, безрецептурные витамины и микроэлементы.

Все пациенты в остальном были здоровы, за исключением 3 пациентов группы плацебо и 4 — группы лечения, которые страдали витилиго, и 3 страдающих ревматоидным артритом в обеих группах. Многие пациенты (8 в группе плацебо и 12 в группе лечения) отмечали аллергические реакции в анамнезе — поллиноз, нейродермит, аллергию на никель и ртуть, астму, но никто из них не получал кортикоиды или противовоспалительные препараты.

Первичной конечной точкой исследования было изменение уровня TPOAb. Вторичной — TgAb, ТТГ и свободных щитовидных гормонов, сонографической картины щитовидной железы и показателей качества жизни.

Лабораторные и инструментальные методы обследования. Образцы крови брали в начале и в конце исследования. Плазменный уровень TPOAb и TgAb определяли с помощью коммерческих наборов (Byk-Sangtec, Dietzenbach, Германия). Показатель специфичности для аутоиммунного тиреоидита для этих тестов превышает 90 %, если уровень антител выше 350 ЕД/мл. Концентрации Т4 и Т3, ТТГ определяли с помощью ферментного иммунометрического анализа (Byk-Sangtec). Плазменный уровень селена определяли с помощью атомарной абсорбционной спектрометрии.

Пациентам проводили сонографию щитовидной железы с высоким разрешением (7,5 MHz; SONOLINE Elegra, Siemens, Erlangen, Германия) и оценивали перфузию с помощью допплерографии; полученные в начале и в конце исследования данные сравнивали независимые эксперты.

Субъективное качество жизни оценивали с помощью стандартизированного протокола SF 12 до начала исследования и после него. Последний представляет собой краткий опросник, который используют в медицинских исследованиях для оценки состояния здоровья.

Статистика. Относительные изменения концентраций антител и гормонов щитовидной железы в обеих группах сравнивали с использованием теста Wilcoxon. Кроме того, отличия в концентрациях антител в начале и в конце исследования определяли с помощью t-теста для парных образцов. Р-значения корригировали в зависимости от количества проведенных тестов. Подгрупповые анализы проводили с использованием теста х2.

Результаты

В исследование был включен 71 пациент (все женщины), одна пациентка была исключена в связи с беременностью во время периода исследования. 34 пациентки получали плацебо, 36 — раствор 200 μг (2,53 μмоль) селенита натрия 1 раз в день. Средний возраст женщин обеих групп не отличался и составлял 41,6 ± 12,1 года в группе лечения и 43,0 ± 12,1 года в группе плацебо.

В начале исследования средние концентрации TPOAb не отличались между группами (группа лечения —904 ± 205 ЕД/мл; группа плацебо — 1090 ± 277 ЕД/мл), но концентрации TgAb были значительно ниже в группе плацебо (в группе лечения — 1507 ± 390 ЕД/мл по сравнению с 1089 ± 255 ЕД/мл в группе плацебо; P = 0,05). Концентрации ТТГ, Т4 и Т3 в обеих группах не отличались. Все пациенты были в состоянии эутиреоза на фоне проводимой заместительной терапии L-тироксином; средний базальный уровень ТТГ составлял 1,2 ± ± 1,5 μЕ/мл (группа лечения) и 1,4 ± 2,0 μЕ/мл (группа плацебо). Сонографическая картина щитовидной железы у всех пациентов характеризовалась типичной гипо-эхогенностью. Ни у одного из пациентов не было узлов в щитовидной железе.

Концентрация TPOAb значительно снизилась в группе лечения — до 63,6 % по сравнению с показателем в начале исследования (100 %), или, в абсолютных цифрах, — со среднего уровня в 904 ± 205 ЕД/мл до 575 ± 146 ЕД/мл (P = 0,013, тест Wilcoxon; P = 0,016, t-тест). Напротив, в группе плацебо при оценке с использованием обоих статистических тестов не отмечали изменений (P = 0,95 и P = 0,32 соответственно); концентрация TPOAb составляла 959 ± 267 ЕД/мл в конце исследования и 1090 ± 277 ЕД/мл в начале (рис. 1). Не отмечали статистически значимой корреляции между плазменной концентрацией селена и TPOAb до и после лечения.

Как снизить аутоиммунные антитела

Результаты подгруппового анализа данных пациентов с TPOAb более 1200 ЕД/мл (группа лечения, n = 12; группа плацебо, n = 8) свидетельствовали о снижении концентрации антител в этой группе до 60 % в группе лечения по сравнению с 10% повышением в группе плацебо.

Средние концентрации TgAb в начале исследования не были идентичными в обеих группах, что связано с первичной рандомизацией в соответствии с уровнем TPOAb. Концентрация TgAb у пациентов, получавших селен, снизилась до 91,2 % по сравнению с исходным значением (100 %) в начале исследования, или, в абсолютных цифрах, — со среднего уровня 1507 ± 390 ЕД/мл до 1375 ± 484 ЕД/мл, что статистически незначимо (P = 0,33). В группе плацебо концентрация TgAb снизилась с 1089 ± 225 ЕД/мл до 742 ± 161 ЕД/мл (P = 0,014, тест Wilcoxon; P = 0,015, t-тест; табл. 1).

Как снизить аутоиммунные антитела

Снижение концентрации антител менее 50 ЕД/мл отмечали у 9 пациенток, получавших селен, по сравнению с 2 пациентками группы плацебо (P = 0,015, х2).

Значения Т4 и Т3, ТТГ были неизменными в обеих группах; все эти показатели были в пределах нормальных значений.

В начале исследования плазменные концентрации селена были идентичны в обеих группах (в группе лечения 0,87 ± 0,15 μмоль/л; в группе плацебо 0,91 ± ± 0,15 μмоль/л); затем этот показатель значимо вырос в группе лечения — до 1,09 ± 0,12 μмоль/л (Р = 0,001) и не изменился в группе плацебо (0,92 ± 0,23 μмоль/л) к концу исследования (рис. 2).

Как снизить аутоиммунные антитела

Позитивную динамику эхогенности щитовидной железы наблюдали у 9 пациентов группы лечения по сравнению с 2 пациентами группы плацебо. Это были те же пациенты, у которых отмечали снижение концентрации антител менее 50 ЕД/мл, за исключением 1 пациентки из группы плацебо.

При оценке субъективного благополучия улучшение отмечали 25 пациенток группы лечения по сравнению с 6 группы плацебо, отсутствие изменений имело место у 10 пациенток группы лечения и у 26 — плацебо и ухудшение состояния — у 1 пациентки группы лечения и у 1 — группы плацебо (рис. 3).

Как снизить аутоиммунные антитела

Обсуждение

В этом рандомизированном проспективном слепом исследовании мы смогли показать, что концентрация тиреоспецифичных TPOAb значимо снизилась — со 100 до 63,6 % у пациенток с аутоиммунным тиреоидитом, которые получали селен в дозе 200 μг (2,53 μмоль) в день в течение 3 месяцев. Еще более важно то, что у 9 из 36 пациенток отмечали полную нормализацию концентрации TPOAb, равно как и эхогенности щитовидной железы на фоне терапии селеном по сравнению с 2 (из 34) пациентками из группы плацебо.

В отличие от концентраций TPOAb уровень TgAb в группе лечения снизился незначительно, в то время как в группе плацебо — весьма существенно. Это может быть связано с тем, что в начале исследования уровни TgAb в группе плацебо были и так значительно ниже по сравнению с группой лечения. Изменение уровня TgAb определили как вторичную конечную точку исследования, так как эти антитела менее специфичны для аутоиммунного тиреоидита. Считают, что они отражают процессы воспаления в щитовидной железе и являются цитотоксическими при наличии комплемента. Tg, в отличие от тиреоидной пероксидазы, в норме секретируется в кровь и потому не обязательно является антигеном, экспрессируемым только при тиреоспецифическом аутоиммунном ответе. Поэтому уровень TgAb является менее важным в патогенезе аутоиммунного тиреоидита, равно как и в вопросах его диагностики.

Селензависимые ферменты обладают разнонаправленным действием не только на щитовидную железу, но и на иммунную систему. Было показано, что при тяжелом дефиците селена недостаточность активности GPx может способствовать окислительному повреждению тироцитов и затем щитовидной железы и развитию фиброза. Сообщалось, что у крыс дополнительный прием селена позволял предотвратить такое окислительное повреждение. Можно предположить, что даже при мягком дефиците селена этот механизм является важным средовым фактором, который инициирует или поддерживает аутоиммунный тиреоидит у людей, генетически восприимчивых к развитию органоспецифических аутоиммунных процессов. Иммуномодулирующие эффекты селензависимых ферментов, таких как GPx и TxR, играют роль в органоспецифических иммунных реакциях. Это было показано на модели селендефицитных мышей, у которых повреждение легких на фоне вирусной инфекции было значительно более выраженным, чем у животных с нормальным уровнем этого вещества. То же самое справедливо в отношении мышей с миокардитом, инфицированных вирусом Коксаки. Интенсификация окислительного стресса в воспаленных тканях приводит к повышению экспрессии фактора B, особенно при дефиците селена, что приводит к интенсификации экспрессии хемокиновой мРНК. Кроме того, было показано, что у селендефицитных мышей уровень CD8+-лимфоцитов значимо ниже, чем у животных с адекватным уровнем этого вещества, и что цитокиновый паттерн склоняется в сторону паттерна, подобного Т-хелперу 2, и это приводит к интенсификации воспалительных процессов в легких после вирусной инфекции. Селензависимые ферменты оказывают антиокислительный и противовоспалительный эффекты. Это связано с тем, что GPx снижает уровень гидропероксидов и липидных и фосфолипидных гидропероксидов, уменьшая таким образом количество свободных радикалов и реактивных форм кислорода. Снижение концентрации гидропероксидов в тканях приводит к снижению образования воспалительных простагландинов и лейкотриенов. Селензависимые ферменты также подавляют респираторный взрыв и формирование супероксидов.

Несмотря на то что повреждение тканей после вирусной инфекции не сравнимо с органоспецифическими аутоиммунными процессами, авторы четко показали весомое влияние селена на иммунную функцию. Эти механизмы также могут играть роль в снижении воспалительной активности при органоспецифических аутоиммунных ответах и объяснять улучшение состояния пациентов с аутоиммунным тиреоидитом в нашем исследовании. В пилотном неслепом исследовании отмечали значимое снижение TPOAb и ингибиторных Ig, связывающихся с тироцитами, но не TgAb, у пациентов с тиреоидитом Хашимото и болезнью Грейвса, что сопоставимо с полученными нами данными о пациентах с аутоиммунным тиреоидитом.

О благоприятном влиянии селена в дозе 200 μг (2,53 μмоль) в день также сообщали по результатам двойных слепых исследований с участием пациентов с ревматоидным артритом и астмой. При болезни Крона плазменный уровень селена и активность GPx обратным образом коррелируют с активностью заболевания.

Мы не наблюдали каких-либо нарушений функции щитовидной железы на фоне приема селена. Это может быть связано с тем, что дефицит селена был лишь умеренным, а активность дейодиназы снижается только при тяжелом дефиците. По данным ранее проведенного исследования с участием пациентов со сниженной органификацией йода в щитовидной железе, прием 100 μг (1,26 μмоль) после подострого или послеродового тиреоидита не оказывал какого-либо влияния на синтез тиреоидных гормонов. Щитовидная железа является одним из органов с наибольшей концентрацией селена, но при мягкой недостаточности этого элемента активность дейодиназы не нарушается, в отличие от активности GPx. Поэтому в образцах тканей пациентов с аутоиммунным тиреоидитом и нетоксическим зобом не отмечали разницы в показателях концентрации селена в зонах с его достаточным количеством. Наши пациенты имели мягкий дефицит селена (0,89 μмоль/л), но известно, что у лиц со столь низкими концентрациями селена нарушается активность GPx. Средняя плазменная концентрация селена, необходимая для оптимальной активности GPx, составляет 1,20 μмоль/л (диапазон 1,12–1,44 μмоль/л). Это может служить объяснением противовоспалительной активности селена при отсутствии его влияния на уровни тиреоидных гормонов.

Мы также оценивали качество жизни наших пациентов. Изменение концентрации антител или активности воспаления в щитовидной железе, конечно, не оказывает влияния на качество жизни, но существуют работы, в которых было показано, что малое потребление селена связано со значительно большей частотой сниженного настроения и депрессии. Пациенты, получавшие селен, сообщали о значительно лучшем самочувствии по сравнению с теми, которые принимали плацебо, что подтверждает упомянутые выше данные. Причина неизвестна, но есть указания на то, что селен является важным элементом в функционировании головного мозга. При дефиците селена нарушается обмен некоторых нейромедиаторов, низкие его концентрации связывают со старением и когнитивным снижением.

Вывод из данной работы состоит в том, что даже при мягком дефиците селена дополнительный прием этого важного микроэлемента оказывает значимое влияние на воспалительную активность при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Интересно было бы определить, эффективна ли терапия селеном у пациентов с впервые диагностированным аутоиммунным тиреоидитом, и еще более любопытно уточнить, влияет ли она на естественное течение болезни Грейвса или, возможно, даже предотвращает ее развитие. Важно также изучить вопрос о том, влияет ли прием селена на течение других органоспецифических аутоиммунных заболеваний, таких как сахарный диабет 1-го типа. Результаты нашей работы должны способствовать проведению дальнейших клинических исследований, направленных на уточнение благоприятных эффектов селена.

Перевод с англ. Константина Кремца.
Оригинал статьи опубликован в J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002; 87: 1687-1691

Список литературы

1. Weetman A., McGregor A.M. Autoimmune thyroid disease: further developments in our understanding // Endocr. Rev. 1994; 15: 788-830.

2. Goyens P., Golstein J., Nsombola B., Vis H., Dumont J.E. Selenium deficiency as a possible factor in the pathogenesis of myxoedematous endemic cretinism // Acta Endocrinol (Copenh). 1987; 114: 497-502.

3. Contempre B., Dumont J.E., Ngo B., Thilly C.H., Diplock A.T., Vanderpas J. Effect of selenium supplementation in hypothyroid subjects of an iodine and selenium deficient area: the possible danger of indiscriminate supplementation of iodine-deficient subjects with selenium // J. Clin. Endocrinol. Metab. 1991; 73: 213-215.

4. Contempre B., Dumont J.E., Denef J.F., Many M.C. Effects of selenium deficiency on thyroid necrosis, fibrosis and proliferation: a possible role in myxoedematous cretinism // Eur. J. Endocrinol. 1995; 133: 99-109.

5. Contempre B., Denef J.F., Dumont J.E., Many M.C. Selenium deficiency aggravates the necrotizing effects of a high iodide dose in iodine deficient rats // Endocrinology. 1993; 132: 1866-1868.

6. Contempre B., Le-Moine O., Dumont J.E., Denef J.F., Many M.C. Selenium deficiency and thyroid fibrosis. A key role for macrophages and transforming growth factor (TGF-) // Mol. Cell. Endocrinol. 1996; 124: 7-15.

7. Contempre B., Duale N.L., Dumont J.E., Ngo B., Diplock A.T., Vanderpas J. Effect of selenium supplementation on thyroid hormone metabolism in an iodine and selenium deficient population // Clin. Endocrinol. (Oxf). 1992; 36: 579-583.

8. Taylor E.W. Selenium and cellular immunity. Evidence that selenoproteins may be encoded in the 1 reading frame overlapping the human CD4, CD8, and HLA-DR genes // Biol. Trace. Elem. Res. 1995; 49: 85-95.

9. Spallholz J.E., Boylan L.M., Larsen H.S. Advances in understanding selenium’s role in the immune system // Ann. NY Acad. Sci. 1990; 587: 123-139.

10. Cheng W.-H., Fu Y.X., Porres J.M., Ross D.A., Lei X.G. Selenium-dependent cellular glutathione peroxidase protects mice against a pro-oxidant-induced oxidation of NADPH, NADH, li-pids, and protein // FASEB J. 1999; 13: 1467-1475.

11. Kohrle J., Brigelius-Flohe R., Bock A., Gartner R., Meyer O., Flohe L. Selenium in biology: facts and medical perspectives // Biol. Chem. 2000; 381: 849-864.

12. Flohe L., Aumann K.-D., Steinert P. Role of selenium in the enzymatic reduction of hydroperoxides // Phosphorous Sulfur Silicon. 1998; 136-138: 25-42.

13. Flohe L., Andreesen J.R., Brigelius-Flohe R., Maiorino M., Ursini F. Selenium, the element of the moon, in life and earth // IUBMB Life. 2000; 49: 411-420.

14. Peretz A., Neve J., Duchataeu J.P., Famaey J.P. Adjuvant treatment of recent onset rheumatoid arthritis by selenium supplementation // Br. J. Rheumatol. 1992; 31: 281-286.

15. Kuklinsky B., Schweder R. Acute pancreatitis, a free radical disease; reducing lethality with the sodium selenite and other antioxidants // J. Nutr. Environ. Med. 1996; 6: 393-394.

16. Angstwurm M.W.A., Schottdorf J., Schopohl J., Gartner R. Selenium replacement in patients with severe systemic inflammatory response syndrome improves clinical outcome // Crit. Care Med. 1999; 27: 1807-1813.

17. Behne D., Kyriakopoulos A., Meinhold H., Kohrle J. Identification of type I iodothyronine 5-deiodinase as a selenoenzyme // Biochem. Biophys. Res. Commun. 1990; 173: 1143-1149.

18. Berry M.J., Banu L., Larsen P.R. Type I iodothyronine deiodinase is a selenocysteine-containing enzyme // Nature. 1991; 349: 438-440.

19. Behne D., Kyriakopoulos A. Effects of dietary selenium on the tissue concentrations of type I iodothyronine 5-deiodinase and other selenoproteins // Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 310S-312S.

20. Olivieri O., Girelli D., Azzini M., Stanzial A.M., Russo C., Ferroni M., Corrocher R. Low selenium status in the elderly influences thyroid hormones // Clin. Sci. (Lond). 1995; 89: 637-642.

21. Gartner R., Manz F., Grossklaus R. Representative data of iodine intake and urinary excretion in Germany // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. 2001; 109: 2-7.

22. Rayman M.P. The importance of selenium to human health // Lancet. 2000; 356: 233-241.

23. Harbige L.S. Nutrition and immunity with emphasis on infection and autoimmune disease // Nutr. Health. 1996; 10: 285-312.

24. Schmidt K.J., Bayer W., Schweizer T., Hewel T. Selensubstitution-ein therapeutischer Ansatz bei Schilddru senerkrankungen? // Vit. Min. Spur. 1998; 13: 33-39.

25. Hayashi N., Tamaki N., Konishi J., Yonekura Y., Senda M., Kasagi K., Yamamoto K., Iida Y., Misaki T., Endo K., Mori T., Noda Y. Sonography of Hashimoto’s thyroiditis // J. Clin. Ultrasound. 1986; 14: 123-126.

26. Tiran B., Tiran A., Rossipal E., Lorenz O. Simple decomposition procedure for determination of selenium in whole blood, serum and urine by hybrid generation atomic absorption spectroscopy // J. Trace Elem. Electrolytes Health Dis. 1993; 7: 211-216.

27. Larsen P.R., Berry M.J. Nutritional and hormonal regulation of thyroid hormone deiodinases // Annu Rev. Nutr. 1995; 15: 323-352.

28. McKenzie R.C., Rafferty T.S., Beckett G.J. Selenium: an essential element for immune function // Immunol. Today. 1998; 19: 342-345.

29. Bonomini M., Forster S., De-Risio F., Rychly J., Nebe B., Manfrini V., Klinkmann H., Albertazzi A. Effects of selenium supplementation on immune parameters in chronic uraemic patients on haemodialysis // Nephrol. Dial. Transplant. 1995; 10: 1654-1661.

30. Beck M.A., Nelson H.K., Shi Q., Van Dael P., Schiffrin E.J., Blum S., Barclay D., Levander O.A. Selenium deficiency increases the pathology of an influenza virus infection // FASEB J. 2001; 15: 1481-1483.

31. Beck M.A., Shi Q., Morris V.C., Levander O.A. Rapid genomic evolution of a non-virulent Coxsackie B3 in selenium-deficient mice results in selection of identical virulent isolates // Nat. Med. 1995; 1: 433-436.

32. Hayashi T., Ueno Y., Okamoto T. Oxidoreductive regulation of nuclear factor B. Involvement of a cellular reducing catalyst thioredoxin // J. Biol. Chem. 1993; 268: 11380-11388.

33. Makropoulos V., Bruening T., Schulze-Osthoff K. Selenium-mediated inhibition of transcription factor NF-B and HIV-1LTR promoter activity // Arch. Toxicol. 1996; 70: 277-283.

34. Hasselmark L., Malmgren R., Zetterstrom O., Unge G. Selenium supplementation in intrinsic asthma // Allergy. 1993; 48: 30-36.

35. Reimund J.M., Hirth C., Koehl C., Baumann R., Duclos B. Antioxidant and immune status in active Crohn’s disease. A possible relationship // Clin. Nutr. 2000; 19: 43-48.

36. Roti E., Minelli R., Gardini E., Bianconi L., Ronchi A., Gatti A., Minoia C. Selenium administration does not cause thyroid insufficiency in subjects with mild iodine deficiency and selenium intake // J. Endocrinol. Invest. 1993; 16: 481-484.

37. Aaseth J., Frey H., Glattre E., Norheim G., Ringstad J., Thomassen Y. Selenium concentrations in the human thyroid gland // Biol. Trace Elem. Res. 1990; 24: 147-152.

38. Ericsson U.B., Erfurth E.M., Schutz A. Serum selenium concentrations in patients with autoimmune thyroiditis and non-toxic nodular goiter // Thyroidology. 1993; 5: 21-24.

39. Duffield A.J., Thomson C.D., Hill K.E., Williams S. An estimation of selenium requirements for New Zealanders // Am. J. Clin. Nutr. 1999; 70: 896-903.

40. Hawkes W.C., Hornbostel L. Effects of dietary selenium on mood in healthy men living in a metabolic research unit // Biol. Psychiatry. 1996; 39: 121-128.

41. Foster H.D. The iodine-selenium connection: its possible roles in intelligence, cretinism, sudden infant death syndrome, breast cancer and multiple sclerosis // Med. Hypotheses. 1993; 40: 61-65.

42. Benton D., Cook R. Selenium supplementation improves mood in a double-blind crossover trial // Biol. Psychiatry. 1991; 29: 1092-1098.

43. Castano A., Ayala A., Rodriguez-Gomez J.A., Herrera A.J., Cano J., Machado A. low selenium diet increases the dopamine turnover in prefrontal cortex of the rat // Neurochem. Int. 1997; 30: 549-555.

44. Berr C., Balansard B., Arnaud J., Roussel A.M., Alperovitch A. Cognitive decline is associated with systemic oxidative stress: the EVA study // J. Am. Geriat. Soc. 2000; 48: 1285-1291.Источник: www.mif-ua.com


Добавить комментарий